Water Wake-Up Call

Klimaatverandering leidt tot een wereldwijde watercrisis met desastreuze gevolgen. Vind jij het ook onterecht dat vrouwen hieronder het meest lijden?

Laat dan je stem horen!

Watercrisis = wateronrecht

Overstromingen, droogtes en extreem weer raken iedereen. Wrang genoeg kampen landen die zelf amper hebben bijgedragen aan klimaatverandering het meest met gevolgen door bijvoorbeeld te weinig of vervuild drinkwater of mislukte oogsten door watergebrek.

In Afrika en Azië zijn 8 op de 10 vrouwen en meisjes verantwoordelijk voor de waterhuishouding voor hun gezin. Zij besteden nu al gemiddeld 200 miljoen uur aan het halen van veilig water. Die tijd loopt door de klimaatcrisis schrikbarend op.

Hierdoor missen ze vaker school, hebben ze geen tijd om te werken en krijgen ze steeds meer te maken met (seksueel) geweld, dwang en intimidatie bij het halen van water. Zij veroorzaken de klimaatcrisis niet, maar moeten wel de gevolgen dragen. 

Het is compleet onterecht dat klimaatfinanciering vaak niet bij hen terecht komt en wel bij multinationals. En dat hun stem niet wordt gehoord. Dat moet veranderen! Want juist vrouwen hebben de kennis en de motivatie om werk te maken van duurzame oplossingen. En ze moeten ongehinderd gebruik kunnen maken van hun mensenrecht op veilig water.

Daarom vragen jou om je handtekening te zetten om de watercrisis op de kaart te krijgen en speerpunt te maken van de klimaataanpak. Want de stemmen van deze vrouwen moeten worden gehoord. Jij kunt daarbij helpen door je handtekening te zetten.

Voor Seretan Makoi in Kenia zorgt het gebrek aan regen voor een uitdaging om voldoende water voor het vee te vinden

Zorg ervoor dat deze vrouwen en meisjes worden gehoord.

Laat je stem horen.

Wanneer je de petitie tekent draag je bij aan:

  • Meer aandacht voor de watercrisis in ons klimaatbeleid
  • Een rechtvaardigere klimaatfinanciering
  • Een stem voor vrouwen en meisjes in lokale gemeenschappen in Afrika en Azië die getroffen worden door de watercrisis.
Als gevolg van de wateroverlast in Bangladesh kunnen mensen hun huis niet verlaten. En moeten vrouwen en meisjes langere afstanden afleggen om toegang te krijgen tot veilig water en zijn toiletten beschadigd.

Waarom is jouw handtekening nu nodig?

De beschikbaarheid van schoon drinkwater wordt op veel plaatsen kleiner. Het toenemende aantal overstromingen veroorzaakt door klimaatverandering dreigt waterpunten en sanitaire voorzieningen te vernietigen en waterbronnen te vervuilen. In toch al kwetsbare regio's verergeren droogtes het watertekort. Dit zijn de feiten:

  • Nu al zijn 3,5 miljard mensen zeer kwetsbaar voor klimaateffecten en de helft van de wereldbevolking kampt elk jaar op een bepaald moment met ernstige watertekorten.
  • 90% van alle milieurampen is watergerelateerd: steeds meer landen beginnen te lijden onder extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, cyclonen en droogtes.
  • Zo’n 3,3 tot 3,6 miljard mensen leven in gebieden die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Dit gaat over 45 procent van de wereldbevolking die te maken krijgt met gevaarlijke omstandigheden.
  • De watercrisis raakt de armsten in de wereld en zij die het minst in staat zijn om zich aan te passen extra hard. Vooral vrouwen en meisjes in Afrika en Azië hebben last van directe en indirecte gevolgen, terwijl zij de minste invloed hebben op de oorzaak en de aanpak van de watercrisis.

Niemand kan zonder water, vecht mee voor een klimaataanpak die recht doet aan vrouwen en meisjes!

Overstromingen, droogtes en veranderende weersomstandigheden hebben grote gevolgen voor de toegang tot water in Kenia en Bangladesh.

Met jouw handtekening roepen wij de Nederlandse overheid op tot het volgende:

De klimaatcrisis is een watercrisis. Daarom moet er meer Nederlands budget komen voor de aanpassing aan klimaatverandering en moeten er specifieke additionele posten in de begroting worden toegewezen om de watercrisis op te vangen. Geld voor water en sanitatie in lage- en middeninkomenslanden moet omhoog.

De klimaatfinanciering moet transparanter en moet de armsten in de wereld bereiken. Wij zijn als Nederland verantwoordelijk voor de oorzaken van deze crisis en moeten daarom de mensen die hier de dupe van zijn ondersteunen. Geld moet bij hen terecht komen die het hardst getroffen worden door de klimaatcrisis.

De kennis, vaardigheden en het leiderschap van vrouwen en lokale organisaties op het gebied van klimaatactie moeten worden benut, zodat er ruimte ontstaat voor de stem van vrouwen en meisjes in relevante discussies en besluitvorming op lokaal en (inter)nationaal niveau.

Wat gaan we doen met je handtekening?

Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe krachtiger onze stem wordt om verandering te eisen in de aanpak van de watercrisis. Kom samen met ons in actie!

Hoe onderneemt Simavi actie?

Met lokale partners werken we samen aan een betere toegang, beschikbaarheid en duurzaamheid van drinkwater. Klimaatbestendigheid speelt daarbij een grote rol. Ook toiletten en hygiënevoorzieningen worden daarbij meegenomen.

Wij versterken de positie en de rol van vrouwen en meisjes in klimaatadaptatie- programma’s. Zij hebben heel vaak een sleutelrol in de watervoorziening.

Wij verbeteren de toegang tot klimaatinformatie voor vrouwen en meisjes, om hun kennis en weerbaarheid te vergroten.

We voeren druk uit op met name overheden, voor beter beleid en meer geld, gericht op de meest kwetsbare groepen in de wereld.

Wie zijn wij? 

De Water Wake-Up Call voor water is een initiatief van Simavi. Simavi zet zich sinds 1925 in voor gezondheid en gelijkheid in verschillende landen in Afrika en Azië. We doen dat met speciale aandacht voor water en sanitatie, vrouwengelijkheid en lokale oplossingen.

Lees meer op de website van Simavi

Draag bij aan de oplossingen voor de watercrisis.

Doneer