Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde en voorkomende vragen voor je op een rij gezet.

Oftewel, wil jij meer informatie over de Water Wake Up Call, klimaatverandering of praktische informatie over Simavi? Bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Wat probeert de Water Wake-Up Call beweging te bereiken?

Met jouw handtekening roepen wij de Nederlandse overheid op tot het volgende: 

 • De klimaatcrisis is een watercrisis. Daarom moet er meer Nederlands budget komen voor de aanpassing aan klimaatverandering en moeten er specifieke additionele posten in de begroting worden toegewezen om de watercrisis op te vangen. Geld voor water en sanitatie in lage- en middeninkomenslanden moet omhoog. 

 • De klimaatfinanciering moet transparanter en moet de armsten in de wereld bereiken. We zijn als Nederland verantwoordelijk voor de oorzaken van deze crisis en moeten daarom de mensen die hier de dupe van zijn ondersteunen. Geld moet bij hen terecht komen die het hardst getroffen worden door de klimaatcrisis.  

 • De kennis, vaardigheden en het leiderschap van vrouwen en lokale organisaties op het gebied van klimaatactie moeten worden benut, zodat er ruimte ontstaat voor de stem van vrouwen en meisjes in relevante discussies en besluitvorming op lokaal en (inter)nationaal niveau. 

Zijn er nog andere manieren waarop ik de campagne kan steunen, naast het geven van financiële steun?

 • Teken de petitie en roep samen met ons de overheid op om het budget voor aanpassing aan klimaatverandering toe te laten nemen, klimaatfinanciering transparanter te maken en de kennis, vaardigheden en leiderschap van vrouwen en lokale organisaties centraal te zetten.  

 • Creëer waterbewustzijn bij jezelf en anderen om je heen. We weten in Nederland nog veel te weinig over de watercrisis. Simavi zal je hier tijdens de campagne meer over vertellen en zal lokale kennis hierin vooropzetten. Er is vaak nog te weinig aandacht voor lokale kennis, terwijl dit essentieel is voor de oplossing voor de globale watercrises.  

 • Deel de petitie en vraag je familie, vrienden en bedrijven om je heen om onze campagne ook te steunen.  

Wat gaat Simavi doen met het geld dat wordt ingezameld?

 • Met het geld dat wordt ingezameld steun je de missie van Simavi. Wij zetten ons sinds 1925 in voor gezondheid en gelijkheid in verschillende landen in Afrika en Azië. We doen dat met speciale aandacht voor water en sanitatie, vrouwengelijkheid en lokale oplossingen. Benieuwd geworden naar onze lopende projecten? Neem dan een kijkje op onze website.  

Wie is de doelgroep van deze beweging?

Met deze Wake-Up Call proberen we iedereen te bereiken. Jong en oud, omdat water voor iedereen belangrijk is! Van jou vragen wij actie door de petitie te tekenen en waterbewustzijn te creëren. Bedrijven en partners kunnen helpen door hun waterbewustzijn en –verantwoordelijkheid te verhogen. Van de politiek eisen wij keiharde beloften en gaan we er samen voor zorgen dat deze beloftes ook worden nagekomen.

Klimaatverandering; Wat is het?

De aarde warmt op, als gevolg van toenemende broeikasgassen in de lucht. Broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, houden warmte van de zon vast en zorgen voor een "natuurlijk broeikaseffect'. Zonder dit effect zou de gemiddelde temperatuur op aarde 33 graden lager liggen, maar met te veel broeikasgassen in de lucht kan het juist te heet worden. Sinds de industriële revolutie is de invloed van de mens op het klimaat in rap tempo toegenomen. Door het stijgende gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing en veehouderij komen er meer broeikasgassen in de lucht. Dit versterkt het natuurlijk broeikaseffect en zorgt voor de opwarming van de aarde

Waarom is de klimaatcrisis een watercrisis?

De klimaatcrisis is onlosmakelijk verbonden met water: 90% van alle natuurrampen zijn water gerelateerd. Waterzekerheid is een mensenrecht. Echter, staat dit recht wereldwijd onder druk door de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Extreme droogte en hevige overstromingen zetten de toegang en kwaliteit van drinkwater voor miljoenen mensen onder druk. Inmiddels hebben meer dan 3 miljard mensen te maken met een tekort aan water en 1,5 miljard mensen hebben te kampen met ernstige waterschaarste of zelfs droogte.  

Waarom moeten we NU wat aan de watercrisis doen?

 • Water is een mensenrecht, geen voorrecht.  

 • Toegang tot water is een universeel mensenrecht. Veilig water is een essentieel onderdeel van een gezond en waardig leven. 

 • Klimaatverandering leidt ons naar een ongeëvenaarde watercrisis.  

 • Overstromingen, droogtes en veranderende weersomstandigheden zijn ook in Europa, en zelfs in Nederland, zichtbaar. Maar in lage- en middeninkomenslanden vallen de hardste klappen. 

 • De watercrisis zorgt voor meer ongelijkheid.  

 • Vooral vrouwen en meisjes in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatgerelateerde rampen zijn de dupe. Naar hen wordt niet geluisterd. En zij worden niet bereikt met onze klimaatfinanciering. 

 • We blijven hangen bij valse beloftes.  

 • Wereldleiders blijven hangen in beloftes en maken te weinig concrete afspraken. Geld wordt door heel veel landen niet of nauwelijks vrijgemaakt, of boekhoudkundig slim opgevoerd. 

 • Water is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 • We moeten wereldwijd allemaal betrokken worden bij de omgang met water. Gedrag hier beïnvloedt mensen daar. Hoe gaan wij zelf om met ons water en wat eisen wij van onze leiders? 

Wat doet Simavi al op het gebied van klimaatbestendigheid en vrouwen en meisjes?

 • Helpt bij het identificeren en wegnemen van barrières die vrouwen en meisjes tegenkomen wanneer zij deel willen nemen aan besluitvormingsprocessen rondom de aanpak van klimaatverandering.  

 • Verbetert de toegang tot (klimaat)informatie voor vrouwen en meisjes om hun kennis, vaardigheden en kansen op deelname aan besluitvormingsprocessen te vergroten. 

 • Bundelt krachten met anderen, in het bijzonder lokale maatschappelijke organisaties, om samen programma's te creëren en uit te voeren die de duurzaamheid van water, sanitatie en hygiëne systemen vergroten, met speciale aandacht voor het verbeteren van gendergelijkheid, inclusie en klimaatbestendigheid. 

 • Ondersteunt maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van scenario's voor aanpassingsroutes naar klimaatbestendige water, sanitatie en hygiëne diensten. 

Waarom focust Simavi zich specifiek op vrouwen en meisjes?

Deze campagne focust zich specifiek op vrouwen en meisjes, omdat zij het hardst worden getroffen door de negatieve gevolgen van de klimaatcrisis. Vrouwen en meisjes zijn tegelijkertijd de sleutel tot de oplossing van dit globale probleem. 

 • Vrouwen en meisjes dragen de zwaarste lasten bij het verzamelen van water voor hun huishoudens. Wereldwijd besteden vrouwen en meisjes naar schatting 200 miljoen uur - dagelijks - aan het halen van water. Door de watercrisis zijn vrouwen en meisjes gedwongen om verder en langer te lopen voor het vinden van water. Hierdoor blijft er minder tijd over om een inkomen te verdienen, naar school te gaan of voor het gezin te zorgen. De watercrisis raakt hen dus direct en harder.  

 • Water is een cruciaal onderdeel van menstruele gezondheid. Toegang tot toiletten en een veilige en continue watervoorziening is essentieel voor vrouwen om hun gewenste menstruatie veilig en waardig te kunnen uitvoeren. Door de toegenomen waterschaarste en de wijdverspreide schade aan de infrastructuur voor sanitaire voorzieningen als gevolg van extreme weersomstandigheden is de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen beperkt.  

 • Extreme weersomstandigheden zoals overstromingen kunnen ook leiden tot een daling van de waterkwaliteit, wat een groter effect heeft op vrouwen. Zij komen vaker in contact met vervuild water als gevolg van de traditionele rolpatronen in het huishouden en hun eigen specifieke behoeften in verband met hun menstruatie. 

Door hun belangrijke positie bij het verzamelen van water, bevinden vrouwen zich in een unieke positie om strategieën te ontwikkelen voor de aanpassing aan veranderende milieuomstandigheden en de opbouw van veerkrachtigere gemeenschappen. Hun input en leiderschap is cruciaal in besluitvorming rondom de aanpak van klimaatverandering. 

In welke landen is Simavi werkzaam?

Tijdens deze campagne willen we druk uitoefenen op de Nederlandse overheid om hun budget voor de aanpassing aan klimaatverandering te verhogen, met name in lage- en middeninkomenslanden. Als Simavi werken wij samen met partners aan de aanpassing aan klimaatverandering als onderdeel van onze programma's. Dit doen wij voornamelijk in landen en regio's in Afrika en Azië die over weinig middelen beschikken en waar de verwezenlijking van de mensenrechten van vrouwen en meisjes op het gebied van water en sanitaire voorzieningen het meest in gevaar is. De landen waar we ons momenteel op focussen zijn: Bangladesh, Nepal, India, Indonesië, Ghana, Kenia, Malawi, Tanzania, Ethiopië en Oeganda

Staat je vraag er niet tussen? Neem contact op met ons support team via info@simavi.nl

We helpen je graag verder.

Draag bij aan de oplossingen voor de watercrisis.

Doneer